Vedtægter.

     for

Skellerupegnens Folkedansere.

 

§ 1

Foreningens navn er, SKELERUPEGNENS FOLKEDANSERE.

 

§ 2

Formålet er, at samle medlemmer til at holde de gamle
danse i hævd og få kendskab til disse.

 

§ 3

Det for foreningens drift nødvendige kontingent, fastsættes
på den årlige generalforsamling. Kontingentet opkræves
hvert år i løbet af oktober - november måned.
Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

§ 4

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen
af februar måned, og indvarsles ved avertering eller skriftlig
meddelelse til medlemmerne senest 14 dage før afholdelsen.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen,
eller mindst 50% af medlemmerne indsender skriftlig begæring herom.

 

§ 5

På generalforsamlingen behandles følgende dagsorden:

1.           Valg af dirigent

2.           Formandens beretning

3.           Regnskab forelægges til godkendelse

4.           Fastsættelse af kontingent

5.           Behandling af indkomne forslag

6.           Valg af bestyrelse og suppleant

7.           Valg af revisorer og suppleant

8.           Valg af fanebærer og udflugtsudvalg.

9.           Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal
skriftligt indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen

 

§ 6

Vedtægtsændringer kan kun ske når de er optaget på dagsordenen
og ændringen er gyldig når mindst 2/3 af fremmødte medlemmer
har godkendt ændringen. Almindeligt stemmeflertal er det afgørende,
dog har hver medlem kun een stemme. Skriftlig afstemning skal
foretages når der fremsættes begæring herom, Generalforsamlingen
er beslutningsdygtig når den er lovlig indvarslet. Ved eventuelt opløsning
af foreningen, bestemmer generalforsamlingen over foreningens midler.

 

§ 7

Foreningen tegnes overfor tredjemand af bestyrelsen,
som består af 5 medlemmer, der på generalforsam­lingen,
vælges for 2 år af gangen:

I lige år vælges 2 medlemmer

I ulige år vælges 3 medlemmer.

Suppleant vælges hvert år.

Revisorer afgår skiftevis hvert år, Suppleant for disse vælges hvert år.

 

§ 8

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer
og sekretær. Regnskabet føres af kassereren i henhold til een af
bestyrelsen vedtaget form. Revisorerne har til enhver tid ret til at
revidere regnskab og kasse.

 

Ovennævnte love er vedtaget på generalforsamlingen den 5./3.-91.

Anne Lise Jacobsen             Jens Krebs            Knud Jacobsen      Kaj Hansen           Inga Jensen

Lovene er blevet korrigeret på generalforsamlingen, d. 12.2.2002.